nové informace v těchto rubrikách:                                                        

poslední aktualizace 27.5. 2020

nové informace v těchto rubrikách:

**********************************************************

Aktuality: 

Kalendář akcí: 

viz příslušná stránka

Volná místa

lektor/ka – Ostrava

nutriční terapeut/ka Brno

Nutričním terapeutům

Práce NT „na pojišťovnu“ – výklad odborníka, kódy

___________________________________________________
___________________________________________________

R.I.P. Jana Adamcová

Dne 26.3. 2019 zemřela po dlouhé nemoci emeritní vyučující odborných předmětů oboru dietní sestra na Střední zdravotnické škole Praha 1, Školská 15,
paní Jana Adamcová.
Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí 1.4. 2019 ve 12,40 hodin v malé obřadní síni krematoria Praha – Strašnice.
Poštovní adresa pro zaslání kondolence na vyžádání: renita.cz@gmail.com
___________________________________________________

Czech Dietetic Pocket Guide

Vážení zájemci o klinickou výživu,

Na konferenci Evropské federace asociací NT (EFAD) v Rotterdamu, která se konala ve dnech 29. – 30. září 2017, byla představena publikace Kapesní průvodce nutričního terapeuta – dospělí pacienti (DPG). V roce 2016 ji v angličtině vydala amsterodamská univerzita VU University. Jedná se o stručnou a velmi přehlednou publikaci, zabývající se klinickou výživou. Obsahuje 10 kapitol s mnoha tabulkami a grafy, referenčními hodnotami, klasifikacemi nemocí a stavů, současnými doporučeními a informacemi o adekvátní nutriční podpoře. Pro více informací lze nahlédnout do Obsahu DPG v českém jazyce. Kniha byla recenzována mezinárodními odborníky, předmluvu napsal předseda Evropsk é společnosti pro klinickou výživu a metabolismus (ESPEN) MUDr. André-Van Gossum, PhD.

Kniha velmi zaujala Sekci nutričních terapeutů ČAS, která by ji ráda zprostředkovala českým nutričním terapeutům. Za tímto účelem sekce vstoupila v jednání s vydavatelem. Pro další jednání by nám velmi pomohlo vědět, kolik z Vás by předběžně mělo zájem o tuto knihu v původním anglickém znění a kolik z Vás v českém jazyce. Jednotná cena knihy pro celý evropský trh je €29.95 (při kursu €1=26 Kč cca 780 Kč). Pokud Vás kniha zaujala, prosíme o nezávazné vyjádření Vašeho předběžného zájmu zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv1erOh1ptnf-wVTSDR9rk1eJ3O4zjFMVrWiCJiNeUD-1FHA/viewform?usp=sf_link

________________________________________________

Dialogem ke zdraví

Roztříštěnost v názorech na poli výživy – odpoví KONFERENCE?

Pěkný den, vážení přátelé,

dovolte nám informovat vás o konferenci Dialogem ke zdraví, kterou pořádá  STOB ve spolupráci s Fórem zdravé výživy 18. října v Praze v IKEMu.

Konference má za cíl odpovědět na kontroverzní otázky z oblasti výživy a potravin.

Dnes a denně se setkáváme s různými protichůdnými názory, postoji, argumenty, co je a co není dobré. Jedni tvrdí, že tou nejlepší cestou je raw strava, jiní prosazují paleo dietu, někdo říká, že je nutné provádět detoxikace organismu apod.

Názorů je celá řada. Proč jich je tolik a na čem jsou tato tvrzení postavena?

Právě z tohoto důvodu vznikla konference Dialogem ke zdraví, která zve k jednomu stolu zastánce různých alternativních výživových směrů a odborníky, kteří účastníkům ve vzájemné seriozní diskusi poskytnou argumenty pro a proti. Konferencí chceme vyvrátit některé mýty, které v dnešním světě výživy panují. Chceme naučit veřejnost se v těchto informacích lépe orientovat, tak aby nepodléhali tak snadno moderním trendům.

Za stranu odborníků vystoupí mimo jiné, prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D a mnoho dalších.

Konference Dialogem ke zdraví je připravena právě pro vás. Více o konferenci přímo zde.

„Jídlo se stalo modlou. Vraťme ho tam, kam patří.“

Pořadatelem akce je Společnost STOB, která pořádá mimo této konference i další semináře.

–          Školení lektorů v kognitivně behaviorálním přístupu terapie obezity

–          Nedržte diety, jednoduše se naučte správně stravovat – výživové školení

Všechny výše uvedené semináře mají akreditaci ČAS a je tedy možné získat absolvováním kredity.

Více informací a přihlášky:

Konference Dialogem ke zdraví (http://www.stob.cz/cs/konference-dialogem-ke-zdravi-59)

________________________________________________________________________________

Víte, že roku 1934 byla Praze založena Vyšší škola pro vzdělávání dietních sester? 

K připomenutí tohoto významného počinu bude sekce nutričních terapeutů ČAS pořádat  slavnostní konferenci

80 let vzdělávání odborníků na výživu a dietetiku

Místem konání bude Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května 51, Praha 4.Poznamenejte si do svých diářů termín konání konference: 16.října 2014. Den nebyl vybrán náhodou, na toto datum totiž připadá Světový den výživy.

Součástí bohatého programu bude i doprovodná výstava dobových fotografií a dokumentů získaných od absolventek/ů. Již se nám podařilo získat první fotografie studentek i vyučujících, fotografie maturitních tabel (Školská 1961,1980, 1985,1991), kopie vysvědčení. Uvítáme i další fotky, dokumenty, zajímavé zápisky atd., proto se na Vás obracíme s prosbou a spolupráci – podívejte se prosím do svých archivů, jistě v nich najdete zajímavé věci z dob svých studií. V žádném případě Vás nechceme připravit o originály fotek či dokumentů, postačí nám zaslat nascanované na e-adresu: dietni.sestra@volny.cz , s popiskem a jménem toho, kdo dokument či fotku poskytuje.

Pokud ve svém okolí víte o kolegyni, která je mimo obor nebo už na zaslouženém odpočinku, řekněte jí prosím o této konferenci  a zeptejte se, zda třeba doma nemá zajímavý dokument nebo pomůcku, které by nám moha v kopii věnovat nebo alespoň zapůjčit.
Těm kolegyním a kolegům, kteří nám poskytnou materiály pro výstavu, se budeme revanšovat zvýhodněným vstupným na konferenci.
Po konferenci nic nepřijde vniveč. Z fotek a dokumentů budou vytvořeny soubory k další prezentaci např. studentům, na odborných akcích atd., samozřejmě s uvedením jmen dárců.
 
za sekci nutričních terapeutů ČAS
děkuje
Květa Krajíčková

________________________________________________________________________________________

Fórum členů sekce nutričních terapeutů ČAS se bude konat v sobotu dne 17.5. 2014 v Praze.

O místě konání a časovém harmonogramu budete včas informování.

Na sněmu proběhnou volby do výkonného výboru a revizní komise naší sekce, proto je Vaše účast důležitá!!!

volební řád: http://www.cnna.cz/docs/tiskoviny/volebni_rad_2011-54ce4.pdf
V případě, že máte zájem pracovat v uvedených orgánech sekce NT a přispět tak svými zkušenostmi k její činnosti,

zašlete prosím kandidaturu se stručným životopisem na email: reczaiova@nemjbc.cz.

******************************************************************************************************************************************************

Fórum členů bude pokračovat odbornou konferencí, kterou sekce NT v květnu pravidelně pořádá.

Letošní téma konference je:  „Nutriční terapeut – teorie a praxe“

Téma je záměrně zvoleno o nás a pro nás. Vyzýváme Vás tímto k aktivnímu zapojení do programu konference.

Své příspěvky (prezentace, sdělení) či náměty laskavě přihlašujte do 10. dubna 2014 kolegyni Olze Mengerové na email: olme@ikem.cz
S pozdravem
Miroslava Reczaiová
předsedkyně sekce NT

*******************************************************************************************************************************************************

V kurzu č. 48/824  „Klinická výživa a specializovaná nutriční péče u dětských pacientů“,

který se koná v Brně na NCONZO v termínech  10.-14.3.2014 – 1. část  + 7.-11.4.2014 – 2. část,

JSOU  POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA. Přihlášky na www.nconzo.cz

Cena za obě části je 6 780,-Kč (možno uhradit ve splátkách).

více informací zde:  http://renita.cz/?page_id=581

*************************************************************************************************************************************************************************************

__________________________________________________________________________________

NOMINOVALI JSTE SVÉHO KANDIDÁTA?

14. ročník soutěže SESTRA ROKU

vyhlašované redakcí odborného časopisu Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta a. s.

Slavnostní galavečer, vyhlášení vítězů 14. ročníku soutěže Sestra roku 2013, se bude konat dne 20. března 2014 v Paláci Žofín, Slovanský ostrov – Praha.

Soutěž Sestra roku je tradiční akcí, koncipovanou jako poděkování sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a nelehkou práci. Záštitu nad oceněním převzala i letos Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Záštitu tradičně převzali také primátor hlavního města Prahy, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.Garantem soutěže je Česká asociace sester.

Titul Sestra roku je udělován ve třech kategoriích:

• Lůžková a ambulantní péče

• Komunitní a sociální péče

• Management a vzdělávání

Ocenění, pro které hlasuje široká veřejnost:

• Sestra mého srdce

V průběhu slavnostního galavečera bude předána cena Sestra mého srdce, kterou získá jeden z desíti nominovaných finalistů na základě výsledků on-line ankety určené odborné i laické veřejnosti. Anketa probíhá po dobu čtyř týdnů před konáním galavečera na www.sestramehosrdce.cz, kde budou zveřejněny medailonky všech finalistů doplněné fotografiemi. Cenu získá finalista s největším počtem hlasů. Hlasování bude spuštěno dne 17. 2. 2014.

Redakce časopisu Sestra tradičně uděluje mimořádnou cenu Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství.

Obecnou podmínkou účasti v soutěži je splnění hlavního kritéria soutěže, kterým je nadstandardní přístup při zvládání náročných situací, vykonání výjimečného činu v každodenní ošetřovatelské praxi nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému.

Veškeré informace o soutěži, postup a pravidla nominací jsou k dispozici na stránkách http://sestraroku.zdn.cz/.

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

VOŠZ a SZŠ 5. května 51, Praha 4,

obory Diplomovaný nutriční terapeut

Nutriční asistent

pořádají

Kurz léčebné výživy a její praktické aplikace

(pro zdravotníky i nezdravotníky, učitele, vedoucí školních jídelen, kuchaře,…)

Kurz je akreditován ČAS

Termín odborného kurzu: 10. 6. – 12. 6. 2014 + 17. 6. – 19. 6. 2014

Doba konání kurzu: 14,00 – 19,30 h

Celkem 6 x odpoledne – vždy úterý, středa, čtvrtek

Místo konání kurzu: VOŠZ a SZŠ 5. května 51, Praha 4

Cena bude upřesněna, cca 2 500,- Kč

Učebna s multifunkčním vybavením + cvičná kuchyně s vybavením

Garant kurzu: Mgr. Ing. Diana Chrpová, vedoucí oboru DNT a NA

Témata:

 • Základy zdravého, alternativního a dietního stravování
 • Léčebná výživa pro klienty s kardiovaskulárním onemocněním a v jeho prevenci
 • Léčebná výživa pro klienty s onemocněním trávicího ústrojí
 • Léčebná výživa pro klienty s  metabolickým onemocněním
 • Léčebná výživa pro klienty s onemocněním ledvin a močových cest
 • Léčebná výživa pro klienty s psychiatrickou diagnózou
 • Léčebná výživa pro klienty s alergiemi a intolerancemi

Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu

dianach@centrum.cz

__________________________________________________________________________________________________________________________

sekce nutričních terapeutů ČAS vás zve na

Celostátní kongres nutričních terapeutů ČR

DIABETESepidemie třetího tisíciletí

v úterý 14. května 2013 od 9:00 hodin (prezence od 8:00 hodin)

Společenské centrum Brumlovka

adresa: Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4

akce je registrována v kreditním systému vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků pod číslem KK/1053/2013 a ohodnocena příslušným počtem kreditů pro obory:
nutriční terapeut
všeobecná sestra
porodní asistentka
asistent ochrany veřejného zdraví
zdravotnický záchranář
zdravotně sociální pracovník

Účastnický poplatek (hradí se na místě):

členové ČAS 300,- Kč

nutno doložit dokladem o zaplacení členských příspěvků na rok 2013

studenti výše uvedených oborů 200,-Kč

nutno doložit platným dokladem o studiu (např. index, ISIC)

ostatní účastníci 500,- Kč

Přihlášky laskavě zašlete do 30. 4. 2013.

Pro Vaše pohodlí jsme připravili možnost přihlášení pomocí elektronického formuláře zde:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGlNYVZqeEo5aEVJUndRWmxJeTluZXc6MA#gid=0

Program

09:00 Jana Zajanová, NTR, místopředsedkyně sekce NT ČAS

Zahájení, přivítání hostů a účastníků

09:05 Jana Zajanová, NTR, místopředsedkyně sekce NT ČAS

Informace z České asociace sester

09:50  as.MUDr.Svatopluk Solař, Diabetologické centrum, Interní kl. 1.LF UK
ÚVN Praha

Diabetes mellitus

10:10 PhDr. Tamara Hrachovinová,CSc., FF UK Praha, IKEM Praha

Specifika psychiky diabetického pacienta

10:30 MUDr. Robert Bém, Ph.D., IKEM Praha

Diabetická noha

10:50 Doc. MUDr. Pavel Kohout Ph.D., TN Praha

Diabetes a celiakie

11:10 PŘESTÁVKA s občerstvením

11:40 MUDr. Martin Matoulek Ph.D., VFN Praha

Pohybové aktivity při diabetu

12:00 MUDr. Vladimíra Fejfarová, PhD., IKEM Praha

Akutní komplikace a mimořádné situace při diabetu

12:20 MUDr. Dagmar Bartášková, FN Motol

Diabetické onemocnění ledvin

12:40 RNDr. Pavel Suchánek, IKEM Praha

Dieta při diabetickém onemocnění ledvin – novinky z roku 2012

13:00 Olga Mengerová, NTR, IKEM Praha

Nové edukačními materiály pro nemocné s diabetickým onemocněním ledvin

13:15 RNDr. Pavel Suchánek, Olga Mengerová, NTR, IKEM Praha

Ambulantní nutriční péče o nemocné s diabetickým onemocněním ledvin

13:30 PŘESTÁVKA s obědovým rautem

14:10 Prezentace firem

14:40 Jitka Andrášková, NTR, FNUSA Brno

Diabetická dieta – teorie a praxe

15:00 Jaroslava Kreuzbergová, DiS, NTR, FN Plzeň

Cukry ve stravě diabetika

15:20 Bc. Vladimíra Havlová, NTR, IKEM Praha

Kolikrát denně se má jíst při onemocnění diabetem

15:40 Jana Zajanová, NTR, místopředsedkyně sekce NT ČAS

Ukončení kongresu

_________________________________________________________________________________________________________________________

VOŠZ a SZŠ 5. května 51, Praha 4,

obory Diplomovaný nutriční terapeut

Nutriční asistent

pořádají

Kurz léčebné výživy a její praktické aplikace

Kurz je akreditován ČAS (číslo akreditace bude k dispozici)

Termín odborného kurzu: 21. 5. – 23. 5. 2013 + 28. 5. – 30. 5. 2013

Doba konání kurzu: 14,00 – 19,30 h

Celkem 6 x odpoledne – vždy úterý, středa, čtvrtek

Místo konání kurzu: VOŠZ a SZŠ 5. května 51, Praha 4

Cena bude upřesněna, cca 2 000 Kč

Učebna s multifunkčním vybavením + cvičná kuchyně s vybavením

Garant kurzu: Mgr. Ing. Diana Chrpová, vedoucí oboru DNT a NA

Témata:

 • Základy zdravého, alternativního a dietního stravování

 • Léčebná výživa pro klienty s kardiovaskulárním onemocněním a v jeho prevenci

 • Léčebná výživa pro klienty s onemocněním trávicího ústrojí

 • Léčebná výživa pro klienty s  metabolickým onemocněním

 • Léčebná výživa pro klienty s onemocněním ledvin a močových cest

 • Léčebná výživa pro klienty s psychiatrickou diagnózou

 • Léčebná výživa pro klienty s alergiemi a intolerancemi

Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu

dianach@centrum.cz

___________________________________________________________________________________________

„S dětmi proti obezitě“

je název nově připravovaného projektu, který vzniká ve spolupráci SPLDD,     ZP Ministerstva vnitra a nutričních terapeutů. Velmi rádi bychom i Vás uvítali mezi spolupracujícími nutričními terapeuty, proto Vás prosíme o pročtení níže uvedené informace a zvážení Vašeho zájmu. Pokud Vás projekt zaujme, zašlete mi prosím Váš profesní životopis na e-mail:  reczaiova@nemjbc.cz.

Životopis a potvrzení Vašeho členství v ČAS předám s Vaším souhlasem společnosti Medasol, která Vás bude následně kontaktovat.

S přátelským pozdravem
Miroslava Reczaiová, předsedkyně sekce nutričních terapeutů ČAS

211 S dětmi proti obezitě

Odborně garantovaný projekt léčby dětské nadváhy a obezity 1. stupně ve spádu.

Cíl projektu:

Definovaná léčba dětské nadváhy a obezity v tripartitě praktický lékař pro děti a dorost (PLDD), dětská zdravotní sestra (DZS), nutriční terapeut (NT).

Efektivní léčba dětské nadváhy a obezity bez zvyšování nákladů ze zdravotního pojištění.

Rozšíření možností léčby dětské obezity pro konkrétní skupinu dětské obezity a nadváhy ve spádu.

Časový rámec projektu: délka pilotního projektu 12 měsíců: únor 2013- únor 2014

Obsah projektu:

Výběr pojištěnců ZPMV ve věku 3-12 let realizuje libovolný člen tripartity s omezením podle ZPMV.

Odborným partnerem projektu je PLDD, který realizuje základní vyšetření podle Doporučeného postupu prevence a léčby dětské obezity.

Pojištěnce, který splňuje kritéria projektu, odešle PLDD k ZDS, která realizuje s klientem a jeho doprovodem první návštěvu. Během prvé návštěvy realizuje cílený motivační rozhovor podle anamnestických zdravotních rizik, založí kartu v on-line programu Růst CZ, objedná návštěvu u NT, doplní a parafuje Logbook. Za realizované úkony uhradí rodina pojištěnce 500 Kč.

NT v Logbooku potvrdí zařazení do projektu a rodina pojištěnce uhradí tržní cenu terapie. NT postupuje podle protokolu projektu v měsíčních intervalech. Při každé návštěvě zaznamenává základní antropologická data (výšku, váhu, obvod břicha a obvod paže) do Loogbooku. Během 4. návštěvy odešle klienta k ZDS.

ZDS po 4. návštěvě zadá do on-line programu Růst CZ antropologická data včetně rodinných příslušníků, ověří complianci a případně remotivuje. Potvrdí návštěvu a data v Loogbooku, které umožní pojištěnci a rodičům/zákonným zástupcům pojištěnců ZPMV čerpat náhradu 1000 Kč za úhradu tržní ceny terapie.

NT následně postupuje podle protokolu projektu v měsíčních intervalech. Při každé návštěvě zaznamenává základní antropologická data ( výšku, váhu, obvod břicha a obvod paže ) do Loogbooku. V případě patognomických pochybností odesílá k vyhodnocení k PLDD. Závěrečnou 8. návštěvou odešle k PLDD.

Závěrečnou návštěvu realizuje PLDD, který zhodnotí léčbu a vypracuje plán dispenzarizace. DZS zadá do on-line programu Růst CZ antropologická data včetně rodinných příslušníků a do Logbooku zaznamená ukončení terapie s konečnými výsledky. Loogbook umožní pojištěnci a rodičům/zákonným zástupcům pojištěnců ZPMV čerpat náhradu 1500 Kč za úhradu tržní ceny terapie za podmínky redukce hmotnosti – 0,2 SD BMI .

Vzájemné vztahy v rámci tripartity PLDD – ZDS – NT si stanovují členové týmu. Garantem tripartity je PLDD, který má v rámci týmu rozhodovací pravomoc.

NT se samostatně zavazuje k dodržování protokolu smluvními vztahy s Medasol.

Nábor nových klientů podléhá omezení ze strany ZPMV.

Certifikační podmínky Nutričních terapeutů:

ČAS certifikovaný nutriční terapeut

Poskytovatel zdravotních služeb

Dva roky praxe

Prezenční šestihodinový kurz 211 S dětmi proti obezitě (po navázání spolupráce, není nutné při projevení zájmu)

 ________________________________________________________

na 1. Lékařské fakultě University Karlovy Praze  lze v akademickém roce 2013/2014 studovat 

obor nutriční terapeut (5342R027 – v denní i kombinované formě)

termínem k zaslání přihlášky je 28. únor 2013

podrobnosti hledejte na stránkách UK: http://www.lf1.cuni.cz/podminky-prijimaciho-rizeni?f=pro-uchazece

_________________________________________________________________________________________________________________________

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

5. května 51, 140 00 Praha 4

Diplomovaný nutriční terapeut

Forma studia: denní
Tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
Kód oboru: 53-41-N/41
Přijímací řízení: červen 2013
Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2013
Ke stažení: přihláška ke studiu (PDF, 181 kB)

Informace o oboru
Absolvent tohoto studijního oboru je připraven samostatně, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, zabezpečovat komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb jedince, rodin nebo skupin klientů/pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti. Absolvent je připraven aktivně se podílet na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce, rodiny a skupiny k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Na základě vědomostí a dovedností z medicínských a humanitních oborů a dovedností získaných v průběhu klinické praxe je schopen rozpoznat somatické a psychosociální potřeby klienta, zajistit všestrannou nutriční péči o klienta či pacienta, podílet se na diagnostické, léčebné a preventivní péči. Absolvent je veden k dodržování etiky a standardů nutriční péče, k respektování osobnosti a práv pacienta.

Podmínky přijetí
Všeobecné podmínky: 
– maturitní zkouška, dobrý zdravotní stav (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)
Teoretická část:
– test z biologie člověka (rozsah testu vychází z učebnice biologie pro gymnázia)

V případě rovnosti bodů u více uchazečů se přihlíží k výsledkům maturitního vysvědčení.

Na vyšší odborné škole zdravotnické hradí student školné ve výši 3.000,- Kč ročně, vždy ve dvou splátkách. (§ 14, 15 vyhl. MŠMT č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání)

________________________________________________________________________________________________________________________

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

5. května 51, 140 00 Praha 4

Diplomovaný nutriční terapeut

Forma studia: dálková
Tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
Kód oboru: 53-41-N/41
Přijímací řízení: červen 2013
Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2013
Ke stažení: přihláška ke studiu (PDF, 181 kB)

Informace o oboru
Absolvent tohoto studijního oboru je připraven samostatně, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, zabezpečovat komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb jedince, rodin nebo skupin klientů/pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti. Absolvent je připraven aktivně se podílet na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce, rodiny a skupiny k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Na základě vědomostí a dovedností z medicínských a humanitních oborů a dovedností získaných v průběhu klinické praxe je schopen rozpoznat somatické a psychosociální potřeby klienta, zajistit všestrannou nutriční péči o klienta či pacienta, podílet se na diagnostické, léčebné a preventivní péči. Absolvent je veden k dodržování etiky a standardů nutriční péče, k respektování osobnosti a práv pacienta.

Podmínky přijetí
Všeobecné podmínky:
– maturitní zkouška, dobrý zdravotní stav (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)
Teoretická část:
– test z biologie člověka (rozsah testu vychází z učebnice biologie pro gymnázia)

V případě rovnosti bodů u více uchazečů se přihlíží k výsledkům maturitního vysvědčení.
Zohledňujeme aktivní práci ve zdravotnictví doloženou pracovní smlouvou.

Na vyšší odborné škole zdravotnické hradí student školné ve výši 3.000,- Kč ročně, vždy ve dvou splátkách. (§ 14, 15 vyhl. MŠMT č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání)

_________________________________________________________________________________________________________________________

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15, 613 00 Brno

Přijímací řízení – NUTRIČNÍ TERAPEUT

Doba trvání studia 3 roky
Obor vzdělání (kód a název) 53 – 41- N /4.   Diplomovaný nutriční terapeut
Vzdělávací program (kód a název) 53 – 41- N /41   Diplomovaný nutriční terapeut
Forma vzdělávání denní dálková
Počet přijímaných 30 25
Podrobné informace Přihlášky na adresu: SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15, 613 00 Brno
tel. 545 425 837
e-mail: prijimacky@szsmerh.cz
Forma a rámcový obsah přijímací zkoušky písemný test z cizího jazyka (ANJ nebo NEJ)
písemný test z chemie
Vzorové testy test – anglický jazyk , test – německý jazyk , chemický test
Kritéria přijímacího řízení kritéria – denní formakritéria – dálková forma
Absolventi nacházejí uplatnění v oblasti preventivní a léčebné péče na úseku stravování, zajišťují dietetickou péči v léčebných zařízeních, lázeňských a léčebných ústavech, sanatoriích a léčebnách pro dospělé, mládež, děti a staré lidi. Dále v nutričních týmech, v poradnách, v ordinacích zabývajících se výživou – hodnotí stav a vliv léčebné výživy na jednotlivé klienty, účastní se poradenské a edukační činnosti spojené s léčebnou výživou (např. diabetologie, obezitologie).
Učební plán Diplomovaný nutriční terapeut

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Škola veřejného zdravotnictví

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví,

Budějovická 15, Praha 4 – Krč

Podávání jídla v dlouhodobé péči a jeho role v managementu kvality péče o osoby s demencí

pro pracovníky v přímé péči o seniory, zejména pro zdravotní sestry ze zdravotnických zařízení a personál z domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem.

Začátek akce:10.12.2012

Konec akce: 10.12.2012

Místo akce: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF  Číslo akce: 294022115

Datum/čas Program Přednášející

1. den 10.12.2012
8.30 – 9.00 Zahájení, představení, očekávání účastníků .PhDr. Hana Janečková PhD.
9.00 – 11.00 Racionální výživa a rizika stravování u lidí s demencí – medicínské a ošetřovatelské aspekty MUDr. Božena Jurašková PhĐ.
11.00 – 12.00 Podávání jídla v průběhu paliativní a hospicové péče MUDr. Božena Jurašková PhD.
13.00 – 15.00 Individualizace péče jako východisko zajišťování kvality v pobytových zdravotně-sociálních službách mgr. Ingrid Stegmannová, PhD.
15.00 – 16.30 Informace o program „Bon Apetit“ (dle J. Zgola) – radost z jídla a individuální a důstojné stolování jako součást kvalitní péče o osoby s demencí PhDr. Hana Janečková PhD.
16.30 – 17.00 Závěrečná diskuse a zakončení kurzu PhDr. Hana Janečková PhD.

Kurz je zařazen do kreditního systému Profesní odborové unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska.Pro mimopražské zdravotnické pracovníky je účastnický poplatek hrazen z grantu EU. Další informace na http://www.ipvz.cz – Škola veřejného zdravotnictví

Lektorky:

MUDr. Božena Jurašková PhD., Klinika gerontologická a metabolická FN a LF UK Hradec Králové, JuraskovaBozena@seznam.cz

Mgr. Ingrid Stegmannová, Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, FHS UK Praha, i.stegmannova@gmail.com

PhDr. Hana Janečková PhD., Ústav ošetřovatelství 3. LF UK Praha, auditorka ČALS, janeckova.hana@post.cz

____________________________________________________________________________

__________________

Bezpečná výživa – potraviny rostlinného původu ve výživě

1. 12. 2012

VŠCHT Praha, Technická 3, Praha 6, posluchárna BII (B11)

Témata příspěvků:
Obiloviny a pseudocereálie
Celiakie a zánětlivé střevní choroby – etiologie, léčebná výživa
The use of yeast extracts in food
(Využití kvasničných extraktů v potravinách)
Luštěniny ve výživě, význam soji
Mykotoxiny – výskyt a zdravotní riziko
Exotické druhy kořeninových a léčivých rostlin
Vláknina a doplňky stravy obsahující vlákninu
Diskuse –kulatý stůl

Přednášející:

Doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné
výroby
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.; 2. interní klinika + vedoucí Centra výživy, TN Praha
Mgr. Ing. Diana Chrpová, registrovaný nutriční terapeut; VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha 4,
vedoucí nutričního oboru; Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha
Francois Decaris, Biorigin Europe NV
Doc. Dr. Ing. Kateřina Riddellová, Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Ing. Milena Zachariášová, PhD., Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra tropických
a subtropických plodin a agrolesnictví
Doc. Ing. Jan Pánek, CSc., Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
Doc. Dr. Ing. Věra Schulzová, Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Účastnický poplatek:
1000 Kč; pro zdravotníky – členy ČAS a středoškolské učitele 350 Kč; pro zdravotníky –
nečleny ČAS 600 Kč; slevy pro studenty

Akce je akreditována Českou asociací sester – číslo akreditace KK/2964/2012

___________________________________________________________________________________

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ BEZLEPKOVÝ TRH

Víte si rady s bezlepkovou dietou?

Přijďte se seznámit se sortimentem výrobků vhodných pro bezlepkovou dietu,

ochutnat novinky na trhu a výhodně si nakoupit

AKCE se koná v neděli dne 18. 11. 2012, od 10:30 do 15:00 hod

na TOULCOVĚ DVOŘE, Kubatova 32/1, 10200 Praha 10–Hostivař

• Spojení Autobusem č. 177 od metra Skalka či Opatov do zastávky Toulcův dvůr,

stanice je přímo před areálem

• bezbariérový přístup, možnost parkování před objektem

• více informací o areálu najdete na www.toulcuvdvur.cz

• ve Zdravé jídelně se můžete bezlepkově najíst

Po celou dobu Vám bude k dispozici poradna.

Vstup zdarma

________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Vážené kolegyně nutriční terapeutky, vážení kolegové nutriční terapeuti,

přicházíme k Vám s nabídkou účasti ve vznikajícím unikátním projektu
„Poradenství pro pacienty s diabetickými nefropatiemi“*. Naší vizí je vytvoření
celostátní sítě odborníků – nutričních terapeutů, kteří by na doporučení
lékařů prováděli edukace těchto pacientů. Podmínkou k účasti v projektu je,
kromě chutě a času pracovat s těmito pacienty, osvědčení k výkonu povolání
NT bez odborného dohledu a odborná erudice. Pro ty z Vás, kteří projeví
zájem o spolupráci na uvedeném projektu, bude připravena vzdělávací akce,
zařazená do kreditního systému vzdělávání nelékařských
zdravotnických pracovníků.

Do projektu se můžete registrovat vyplněním tohoto formuláře:

Registrační formulář<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEdKNTlLM2VDZnFOUFpVdXBpT29hMVE6MQ#gid=0>

Děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Za organizační tým: Květa Krajíčková

_____________________________________________________________________________________________________


VOŠZ a SZŠ 5. května 51, Praha 4,

obory Diplomovaný nutriční terapeut

 Nutriční asistent

pořádají

Kurz léčebné výživy a její praktické aplikace

Kurz je akreditován ČAS (číslo akreditace je KK/1562/2012)

Termín odborného kurzu: 18. 9. – 20. 9. 2012 + 25. 9. – 27. 9. 2012
Doba konání kurzu: 14,00 – 19,30 h
Celkem 6 x odpoledne – vždy úterý, středa, čtvrtek
Místo konání kurzu: VOŠZ a SZŠ 5. května 51, Praha 4
Cena bude upřesněna, cca 1 500 Kč
Učebna s multifunkčním vybavením + cvičná kuchyně s vybavením
Garant kurzu: Mgr. Ing. Diana Chrpová, vedoucí oboru DNT a NA


Témata:

 • Základy zdravého, alternativního a dietního stravování
 • Léčebná výživa pro klienty s kardiovaskulárním onemocněním a v jeho prevenci
 • Léčebná výživa pro klienty s onemocněním  trávicího ústrojí
 • Léčebná výživa pro klienty s  metabolickým  onemocněním
 • Léčebná výživa pro klienty s onemocněním ledvin a močových cest
 • Léčebná výživa pro klienty s psychiatrickou diagnózou
 • Léčebná výživa pro klienty s alergiemi a intolerancemi

Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: dianach@centrum.cz